Bệnh viện Số 10 - Bảo hiểm y tế 

Bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

Từ ngày 01/01/2013 Bệnh viện đa Khoa Số 10 được phép khám bảo hiểm y tế. Ngay bây giờ bạn có thể đăng ký khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa Khoa Số 10 để được hưởng quyền lợi đầy đủ của người có thẻ BHYT. Tuy nhiên mọi người có thẻ BHYT có thể khám BHYT trái tuyến tại đây.


      Từ ngày 01/01/2013 Bệnh viện đa Khoa Số 10 được phép khám bảo hiểm y tế. Ngay bây giờ bạn có thể đăng ký khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa Khoa Số 10 để được hưởng quyền lợi đầy đủ của người có thẻ BHYT. Tuy nhiên mọi người có thẻ BHYT có thể khám BHYT trái tuyến tại đây.