Bệnh viện Số 10 - Xét nghiệm 

Xét nghiệm

Xét nghiệm

Dịch vụ xét nghiệm: Huyết học, Sinh hóa máu, Huyết thanh học phương pháp Elisa, Test nhanh, Sinh hoá nước tiểu, Vi sinh, Sinh học phân tử. Tất cả dịch vụ xét nghiệm đều thực hiện trên các máy tự động hiện đại nhất.


 

 

Huyết học:

 

     -Công thức máu

     -Chức năng máu đông (TS, TQ, CK, tiểu cầu, Fibrinogen)

     -Nhóm máu ABO

     -Tốc độ máu lắng VS

     -KST sốt rét

 

 

 

                                  Sinh hóa máu:

 

-Glucose 

-Urea

-Creatinine

-Acid uric

-GOT

-GPT

-GGT

-Trilyceride  

-Cholesterol                  

-HDL-C

-LDL-C

-Protein total

-Amylase

-Bilirubin (TP, TT, GT)

-Calcium

-Potusium

-Chloride

-Sodium

    

                                               

  

Huyết thanh học phương pháp Elisa:

 

     -Toxocara (Sán dãi chó)

     -HBsAg (định lượng)

     -HBsAb (định lượng)

     -HBeAg (định lượng)

     -PSA (định lượng)

     -AFP (định lượng)

     -TSH (định lượng)

     -T3 (định lượng)

     -T4 (định lượng)

     -FT3 (định lượng)

     -FT4 (định lượng)

 

 

 

                                    Test nhanh:

 

-AFP

-CEA  

-HBsAb     

-HBeAb

-Anti HBC   

-Dengue 

-Anti HIV

-RF (định tính)                
-ASP

-HBsAg

-HBeAg

-Anti HCV

-H.Pylori

-Syphillis

-ASO (định tính)

-CRP (định tính)

                                                                  

 

 

Sinh hóa nước tiểu:

 

     -10 thông số nước tiểu

     -Cặn lắng nước tiểu

 

 

 

Vi sinh:

 

     -Nhuộm gram

     -Soi tươi

     -Pap's mear

 

 

 

Sinh học phân tử:

 

     -HBV-DNA (định lượng)

     -HCV-DNA (định lượng)

     -HPV-DNA (định lượng)

     -HCV-DNA Genotype

     -HBV-DNA Genotype

     -PCR lao

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nội dung khác