Bệnh viện Số 10 - Giới thiệu bệnh viện 

Giới thiệu bệnh viện

THAY ĐỔI GIÁ CT SCANER

Thông báo thay đổi giá CT Scanner từ ngày 15-07-2022, Căn cứ tình hình thực tế của Bệnh viện.