Bệnh viện Số 10 - Tin bệnh viện Số 10 

Tin bệnh viện Số 10

BỆNH NHÂN HƯỞNG 100% BẢO HIỂM Y TẾ KHI KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÔ 10

Bệnh viện đa khoa số 10 nhận khám tất cả các thẻ Bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:


       Từ ngày 01 tháng 4 năm 2016, Bệnh viện đa khoa số 10 nhận khám tất cả các thẻ Bảo hiểm y tế.

Nội dung khác